Maranko design logo

GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se MARANKO design s.r.o., se sídlem na adrese Lednická 1533, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČO: 039 22 481 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:
 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Osobní rozsah

Tyto Zásady se uplatní na všechny stávající či potenciální zákazníky Společnosti, jakož i na uživatele webových stránek „www.maranko.cz“ („Webové stránky“) („Subjekty údajů“).

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

Využívání osobních údajů

Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:

 1. rozesílání obchodních sdělení, newsletterů (tzv. marketingová sdělení); 
 2. zajištění řádného plnění práv a povinností v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, včetně plnění souvisejících práv a povinností Společnosti; a
 3. ochrana oprávněných zájmů Společnosti.

Marketingová sdělení

Pokud jste zákazníkem Společnosti nebo jste k tomu udělili souhlas, Společnost je oprávněna využívat Vaše Osobní údaje za účelem zasílání novinek, pozvánek a jiných obchodních sdělení v oblasti budování prodejen. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat, a to buď jednoduchým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení, nebo prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.

Předávání osobních údajů 

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

 1. dodavatelům Společnosti, např. dodavatelům chladící technologie, interiérového zařízení, chladících vitrín, osvětlení, reklamní prvků, stavebních úprav, projektových prací, elektromontážních a vodo instalačních prací apod., kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i na základě oprávněných zájmů Společnosti; a
 2. dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů Společnosti proti neoprávněným přístupům.Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

Kontaktní údaje

‍Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti můžete využít následující e-mailovou adresu: info@maranko.cz

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich Osobních údajů následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
 5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.